นโยบายการคุ้มครอง​ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
​​ปรับปรุงล่าสุด เดือนเมษายน 2562
เว็ปไซด์ มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของเราด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเราได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย
1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร​​
นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็ปไซด์เราจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของทางเว็ปไซด์เรา กรณีที่ทางเว็ปไซด์เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล ทางเว็ปไซด์เราจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้
ในบางกรณี ทางเว็ปไซด์เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางเว็ปไซด์เรา การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอาจทำให้ทางเว็ปไซด์เราไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา เข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่ทางเว็ปไซด์เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และ/หรือไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเว็ปไซด์เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
3.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อ(สำหรับกรณีต่างจากที่อยู่อาศัย)หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
3.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร
3.4 ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID
3.5 ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ ภาพนิ่ง และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็ปไซด์เราจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของทางเว็ปไซด์ เช่น การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของทางเว็ปไซด์เรา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของทางเว็ปไซด์เรา โดยทางเว็ปไซด์เราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทางเว็ปไซด์เราจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
4.1 ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
4.2 เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็ปไซด์เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลอื่นตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทางเว็ปไซด์เราและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ไม่มี
7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็ปไซด์เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ การเก็บรักษาในกรณีที่ทางเว็ปไซด์เรายังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
8. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็ปไซด์เราจะกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทีมงานของทางเว็ปไซด์เรา รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ทีมงานของทางเว็ปไซด์เรามีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยทีมงานของทางเว็ปไซด์เราต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
9.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
9.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
9.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
9.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
9.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
9.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
9.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
9.8 สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อทางเว็ปไซด์เรา ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ทางเว็ปไซด์เรากำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของทางเว็ปไซด์เรา” ด้านล่าง โดยทางเว็ปไซด์เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ทางเว็ปไซด์เราอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้
10. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็ปไซด์เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของทางเว็ปไซด์เรา รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยทางเว็ปไซด์เราจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง
11. ช่องทางการติดต่อของทางเว็ปไซด์เรา
อีเมล : watcharathanabordeewong@hotmail.com