ข่าวประชาสัมพันธ์
   
   
     
  ประกาศ ถึงลูกค้า นางกวัก ศูนย์จองพระใหม่ ทุกท่านครับ  
นางกวัก ศูนย์จองพระใหม่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nangkwag.com (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ที่ทางเราจัดหาให้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา เรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด
เนื่องจากทางเรามีนโยบายในการพัฒนา และปรับปรุงบริการของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัท หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อทางเราโดยตรง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) มาที่ watcharathanabordeewong@hotmail.com
ท่านรับทราบว่า ท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยินยอมผูกพันตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเราฉบับนี้ ก่อนเริ่มใช้บริการของเรานี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางเรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การรักษาความปลอดภัย
ทางเราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ โดยระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลและออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
การเปิดเผยข้อมูล
ทางเรา จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่าน หรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการ บริหารงานและการให้บริการของทางเรา โดยท่านตกลง และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ การให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ได้
การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
ทางเรา ดำเนินการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ (Self-Regulator) หากทางเรา ได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางเรา จะดำเนินการติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการ และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของทางเรา ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อีกทั้ง ทางเราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของทางเรา ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยกำหนดให้ดูแล และสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ซึ่งท่านได้รับทราบ และตกลงว่า ทางเรา ได้สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่นใด ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางเรา
จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดย นางกวัก ศูนย์จองพระใหม่
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ขอบคุณครับ สำหรับความไว้วางใจ ในการสั่งจองวัตถุมงคล ที่เชื่อมั่นกับทางเราเสมอมา  
  นางกวัก ศูนย์จองพระใหม่